Januari 2019: fusie

Betreft: Kennisgeving fusie Camflex nv en Verhofsté nv

Het Verhofsté team wenst u een gelukkig en voorspoedig 2019! Zoals u wellicht reeds wist maken Camflex nv en Verhofsté nv deel uit van de Verhofsté Group. Om onze groepsstructuur te vereenvoudigen en onze activiteiten beter op elkaar af te stemmen zullen deze twee entiteiten vanaf 1 januari 2019 juridisch als één vennootschap verder opereren onder de naam Verhofsté nv.

Op die manier zetten wij onze groei verder en kunnen we beter ten dienste staan van onze binnen- en buitenlandse klanten. Bovendien maken we van de gelegenheid gebruik om ons logo op te frissen.

Camflex nv zal dus vanaf 1 januari 2019, als overgenomen vennootschap, haar naam wijzigen naar Verhofsté nv en ophouden te bestaan als aparte juridische entiteit.

De maatschappelijke zetel van de fusievennootschap Verhofsté nv zal gevestigd zijn in de Baaikensstraat 9 te 9240 Zele. Daarnaast zal de vestiging in de Moortelstraat 6 te 9160 Lokeren als exploitatiezetel verder blijven bestaan.

Voor u als klant wijzigt er niets. Alle contracten, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, die gesloten werden met Camflex nv zullen met ingang van 1 januari 2019 integraal en van rechtswege en zonder enige formaliteit overgaan op Verhofsté nv. Ook uw contactpersonen blijven ongewijzigd.

Vanaf 1 januari 2019 zullen alle facturen dan ook worden opgemaakt op vanuit de firma Verhofsté nv, Baaikensstraat 9, 9240 Zele, BTW BE0 439 215 109. U kan betalen op rekening nummer BE81 4442 6292 2124. Dit met dezelfde referenties als deze welke tot op heden gebruikt werden in uw relatie met Camflex nv.

Gelieve uw databestand in deze zin aan te passen.

Indien u verdere vragen heeft in verband met dit schrijven kan u steeds contact opnemen. Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk.